Agrupació Folklòrica  Amunt i Crits

Sardanes i Esbart

Llei de transparència..................

LLEI DE TRANSPARÈNCIA


Donant compliment a allò que disposen els articles 3.b), 6.1 i 8.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, publicada al BOE del 10 de desembre de 2013 que, als nostres efectes, ha entrat en vigor el 10 de desembre de 2013, ens plau informar del següent:


FINALITATS SOCIALS

L’AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA AMUNT I CRITS, és una associació sense ànim de lucre, que actua a l’empara de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2.883, i proveïda del NIF G-58.356.007, té el domicili social i fiscal al carrer Pantà, 57, 08221 Terrassa (Vallès Occidental).

Les seves finalitats i activitats socials, establertes als articles 3 i 4 dels Estatuts adaptats a la Llei 4/2008 inscrits el 31 de desembre de gener de 2013 en vigor, són:

Article 3 – Finalitat

  • L’associació tindrà una finalitat cultural i de difusió dels balls nacionals de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Catalunya Nord.
  • No tindrà cap finalitat política ni religiosa.
  • L’associació no tindrà ànim de lucre, que queda exclòs expressament i els ingressos que rebi seran destinats única i exclusivament a les activitats pròpies de l’entitat.

Article 4 – Activitats

  • Les activitats a desenvolupar seran:
  1. Investigació, foment, promoció i ensenyament de les danses folklòriques i cants regionals catalans, mallorquins, valencians i de la Catalunya Nord.
  2. Participació en activitats culturals i recreatives de tota mena i a qualsevol lloc del territori nacional o del estranger.
  3. Organització d’esdeveniments relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.


ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

En el capítol V dels esmentats estatus estableix els càrrecs que componen la Junta Directiva de l’AGRUPACIÓ, tots ells persones físiques diferents, que exerceixen el càrrec de forma gratuïta, durant un període de cinc anys, encara que poden ser reelegits.

Des del 11 de juliol de 2020, ocupen les responsabilitats i càrrecs les següents persones, degudament inscrites al Registre d’Associacions:

Presidenta: Nuri Escudé i Guil.

Vicepresident: Joan Molina i Sàez.

Secretari: Manuel Diaz Rovira.

Tresorer: Xavi Matas i Montserrat.

Vocals:  Miquel Martínez i Villanueva, Joan Briseño i Vázquez i Serafí Valero i Fernández.CONVENIS SUBSCRITS AMB I SUBVENCIONS REBUDES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.-


A l’any 2023, l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:


Per part de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, a través de l’Àrea de promoció econòmica i projecció de la ciutat, matèria cultura, una subvenció de 2.000 euros, per Activitat Colles Sardanistes Amunt i Crits de Terrassa (Concursos de colles sardanistes i sardanes revesses i concert de cobla, Participació en actes tradicionals a Terrassa i Participació en actes fora de Terrassa), una de 600 euros, per Festa de la Santa Creu i l’Arbre Maig, un altre de 600 euros, per l’Escoles de l’Esbart Terrassa i uns de 1.000 euros per els actes de celebració de 75è Aniversari de la nostra entitat.


Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una subvenció de 1.800 euros per la realització de les activitats de l’any; i, a través de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General, una subvenció de 2.981 euros per els actes de celebració del 75è Aniversari.


Per part del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, una subvenció de 2.119 euros per la realització de les activitats del any; una altra de 887 euros per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional; i, una subvenció de 3.450 euros per els actes de celebració d’aniversari.
Terrassa, 2 de març de 2024.


A l’any 2022, a l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:


Per part de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, a través de l’Àrea de cultura, innovació i projecció de la ciutat, una subvenció de 2.000 euros, per Activitat Colles Sardanistes Amunt i Crits de Terrassa (Concursos de colles sardanistes i sardanes revesses i concert de cobla, Participació en actes tradicionals a Terrassa i Participació en actes fora de Terrassa), i, de 600 euros, per l’Escoles de l’Esbart Terrassa, , i de 600 euros, per la Festa de la Santa Creu i l'Arbre de Maig


Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una subvenció de 1.363 euros per la realització de les activitats de l’any .


Per part del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, una subvenció de 1.430 euros per la realització de les activitats de l'any, i un altra de 934 € per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional.


Terrassa, 20 de febrer de 2023.A l’any 2021, a l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:

Per part de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, a través de l’Àrea de cultura, innovació i projecció de la ciutat, una subvenció de 2.000 euros, per Activitat Colles Sardanistes Amunt i Crits de Terrassa (Concursos de colles sardanistes i sardanes revesses i concert de cobla, Participació en actes tradicionals a Terrassa i Participació en actes fora de Terrassa), i, de 600 euros, per l’Escoles de l’Esbart Terrassa, , i de 1935 euros, per el Sarda concert.

Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una subvenció de 1.935 euros per la realització de les activitats de l’any.

Per part del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, una subvenció de 1.442 euros per la realització de les activitats.

Terrassa, 21 de febrer de 2022.


A l’any 2020, a l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:

Per part de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, a través de l’Àrea de cultura, innovació i projecció de la ciutat, una subvenció de 2.000 euros, per Activitat Colles Sardanistes Amunt i Crits de Terrassa (Concursos de colles sardanistes i sardanes revesses i concert de cobla, Participació en actes tradicionals a Terrassa i Participació en actes fora de Terrassa),  de 600 euros, per l’Escoles de l’Esbart Terrassa.

Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una subvenció de 2.000 euros per la realització de les activitats de l’any 2020.

Terrassa, 25 de febrer de 2021.


A l’any 2019, l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:

Per part de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, a través de l’Àrea de cultura, innovació i projecció de la ciutat, una subvenció de 1.700 euros, per Activitat Colles Sardanistes Amunt i Crits de Terrassa (Concursos de colles sardanistes i sardanes revesses i concert de cobla, Participació en actes tradicionals a Terrassa i Participació en actes fora de Terrassa);  de 600 euros, per Festa de la Santa Creu i l’Arbre Maig; i, de 600 euros, per l’Escoles de l’Esbart Terrassa.

Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una subvenció de 2.000 euros per la realització del 71è edició de la Diada Sardanista, celebrada el dia 20 d’octubre de 2019.

Per part del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, una subvenció de 1.230 euros per la realització de les activitats del 2019.

Terrassa, 05 de març de 2020.


A l’any 2018, l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:

Per part de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, a través de l’Àrea de cultura, innovació i projecció de la ciutat, una subvenció de 1.700 euros, per Activitat Colles Sardanistes Amunt i Crits de Terrassa (Concursos de colles sardanistes i sardanes revesses i concert de cobla, Participació en actes tradicionals a Terrassa i Participació en actes fora de Terrassa);  de 600 euros, per Festa de la Santa Creu i l’Arbre Maig, de 600 euros, per l’Escoles de l’Esbart Terrassa, i, 1500 euros pel 70è aniversari de l’entitat.

Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una subvenció de 2.110,50 euros per la realització del 70è edició de la Diada Sardanista, celebrada el dia 21 d’octubre de 2018 i pel aniversari de l’entitat

Per part del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, una subvenció de 1.521 euros per la realització del nostre 70è aniversari.

Terrassa, 10 de març de 2019.

A l’any 2017, l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:

Per part de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, a través de l’Àrea de cultura, innovació i projecció de la ciutat, una subvenció de 1.700 euros, per Activitat Colles Sardanistes Amunt i Crits de Terrassa (Concursos de colles sardanistes i sardanes revesses i concert de cobla, Participació en actes tradicionals a Terrassa i Participació en actes fora de Terrassa);  de 600 euros, per Festa de la Santa Creu i l’Arbre Maig; i, de 600 euros, per l’Escoles de l’Esbart Terrassa.

Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una subvenció de 1.861,50 euros per la realització del 69è edició de la Diada Sardanista, celebrada el dia 15 d’octubre de 2017.

Terrassa, 07 de març de 2018.


A l’any 2016, l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:

Per part de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, a través de l’Àrea de Serveis a les persones cohesió i benestar social, una subvenció de 1.615 euros, per Activitat Colles Sardanistes Amunt i Crits de Terrassa (Concursos de colles sardanistes i sardanes revesses i concert de cobla, Participació en actes tradicionals a Terrassa i Participació en actes fora de Terrassa);  de 700 euros, per Festa de la Santa Creu i l’Arbre Maig; i, de 500 euros, per l’Escoles de l’Esbart Terrassa.

Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una subvenció de 1.778 euros per la realització del 68è edició de la Diada Sardanista, celebrada el dia 16 d’octubre de 2016.

Per part del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, una subvenció de 848 euros per la realització de Festival de Danses.

Terrassa, 07 de març de 2017.


A l’any 2015, l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:

Per part de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, a través de l’Àrea de Serveis a les persones cohesió i benestar social, una subvenció de 1.615 euros, per Activitat Colles Sardanistes Amunt i Crits de Terrassa (Concursos de colles sardanistes i sardanes revesses i concert de cobla, Participació en actes tradicionals a Terrassa i Participació en actes fora de Terrassa);  del 720 euros, per Festa de la Santa Creu i l’Arbre Maig; i, de 495 euros, per l’Escoles de l’Esbart Terrassa.

Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una subvenció de 1.846 euros per la realització del 67è edició de la Diada Sardanista, celebrada el dia 18 d’octubre de 2015.

Per part del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, una subvenció de 827 euros per la realització de Festival de Danses.

Terrassa, 01 de març de 2016.


A l’any 2014, l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:

Per part de l’AJUNTAMENT DE TERRASSA, a través de l’Àrea de Serveis a les persones cohesió i benestar social, una subvenció de 1.615 euros, per Activitat Colles Sardanistes Amunt i Crits de Terrassa (Concursos de colles sardanistes i sardanes revesses i concert de cobla, Participació en actes tradicionals a Terrassa i Participació en actes fora de Terrassa);  del 720 euros, per Festa de la Santa Creu i l’Arbre Maig; i, de 495 euros, per l’Escoles de l’Esbart Terrassa.

Per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a través de la Gerència de Serveis de Cultura, una subvenció de 2.230 euros per la realització del 66è edició de la Diada Sardanista, celebrada el dia 19 d’octubre de 2014.

Per part del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, una subvenció de 377 euros per la realització de Festival de Danses.

Terrassa, 9 de desembre de 2014.